(תעודת אחריות (קלנועית

תעודת האחריות תקפה החל מיום האספקה, לתקופה של 12 חודשים.

למצברים האחריות תקפה ל-6 חודשים.

בתקופת האחריות אנו (או מי מטעמנו)  נתקן או נחליף, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ובהקדם האפשרי, כל חלק פגום בקלנועית  והכל בכפוף לאמור בתעודת אחריות זאת.

על מנת לקבל את השירות הנ”ל בתקופת האחריות על הלקוח להביא את הקלנועית  למתקנים המורשים של צרעה מערכות אקטיביות בע”מ (“צרעה”).

במידה והלקוח מעוניין לקבל שירות בביתו ,יגיע טכנאי מטעם לביתו (ובמקרה כזה ידרש תשלום בגין הגעת הטכנאי לבית הלקוח).

 

האחריות לפי תעודה זאת לא תחול במקרים הבאים:

העמסת יתר ושימוש בתנאים שלא מתאימים לשימוש של הקלנועית.

נקרים או כל נזק אחר לאבובים, לצמיגים ולחישוקים.

נורות שרופות.

הזנחה בטיפול השוטף.

במקרה של שבר של חלקי הפלסטיק השונים.

קלקול או נזק הנגרם ע”י כח עליון.

הטענת מצברים עם מטען  שאינו יעודי ואינו של צרעה

בעיה בבקר שבת – לא באחריות צרעה.

האחריות תפקע מיידית, אם נעשה שינוי או תיקון כל שהוא ע”י אדם שלא הוסמך לכך על ידנו.

אין אנו אחראים לכל הפסד או נזק כספי או אחר (לרבות  הפסד תוצאתי כלשהו) העלולים להיגרם עקב פגמים בקלנועית או בשל פעילות הבלתי תקינה שלה.

התיקונים בתקופת האחריות יעשו ע”ח צרעה והלקוח לא יחויב בגין חלקי החילוף ועלות העבודה (למעט תשלום עבור הגעת טכנאי ,ככול שיתבקש טיפול בבית הלקוח).

הערה:

מובא בזאת לידיעת הקונה כי אין אנו אחראים לחבות כל שהיא העלולה לחול על בעל/ת התעודה או כל אדם אחר המשתמש בקלנועית ויש להשתמש בקלנועית בזהירות ובהתאם לכל הוראות החוק.

בשום מקרה אין לנסוע או להפעיל את הקלנועית לא הכרת הקלנועית ואופן תפעולה.